1. Artykuły
 2. L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim

L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim

W ubiegłym roku 6,5 miliona Polaków skorzystało przynajmniej z jednego dnia zwolnienie lekarskiego. Powody? Najczęściej przeziębienie, grypa, covid, nierzadko problemy kariologiczne, równie często wypadki i kontuzje. W ostatnich latach wiele zmieniło się w przepisach dotyczących L4. Zobacz co powinieneś wiedzieć na temat zwolnienia lekarskiego.

L4. Wszystko co musisz wiedzieć o zwolnieniu lekarskim
Spis treści
Co oznacza nazwa L4? Komu przysługuje zwolnienie lekarskie? Komu przysługuje zasiłek chorobowy? L4 na jeden dzień? To możliwe Czy pracodawca zna powód zwolnienia lekarskiego? Epizod depresyjny a zwolnienie lekarskie Długość L4 Zwolnienie lekarskie online. Jak uzyskać? Kiedy elektroniczne L4 trafi do pracodawcy? Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego Zwolnienie lekarskie dla studenta E-zwolnienie dla zagranicznego pracodawcy  Konsultacja online a usprawiedliwienie dla sądu Zwolnienie lekarskie wystawione z datą wsteczną Zwolnienie lekarskie na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny Zwolnienie lekarskie, a umowa zlecenie Zwolnienie lekarska. Kontrola ZUS Na co chorują Polacy

Co oznacza nazwa L4?

 
Popularne L4 wzięło swoja nazwę od druku na jakim wystawiał je lekarz, druk stracił na aktualności, nazwa została.
arrow W jakich sytuacjach nie dostaniesz L4?
arrow Pobyt w domu w czasie L4. ZUS zmienia zasady
arrow e-Zwolnienie lekarskie. Jak to działa? Od kiedy widoczne w PUE?
arrow Zwolnienie lekarskie (L4) - najważniejsze aspekty
arrow e-Zwolnienie w haloDoctor
arrow Jak długo ważna jest e-Recepta?

Komu przysługuje zwolnienie lekarskie?

 
Prawo do skorzystania ze świadczenia chorobowego mają osoby, które podlegały ubezpieczeniu przez okres minimum 30 dni przy zatrudnieniu na etat i 90 dni przy zatrudnieniu ma umowę zlecenie.
 
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa ze zwolnienia lekarskiego możemy korzystać maksymalnie łącznie przez 182 dni w ciągu roku, wyjątek stanowi tu ciąża i gruźlica, gdzie okres zwolnienia może wynosić nawet 270 dni.
 
Przez pierwsze 33 zwolnienia lekarskiego chory może liczyć na 80% wynagrodzenia chorobowego wypłacanego przez pracodawcę, po tym czasie obowiązek regulacji finansowej przejmuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych, a pacjent otrzymuje zasiłek chorobowy. Co ważne na mocy zmiany przepisów w styczniu tego roku nie ma znaczenia już, na co chorujemy: dni każdego kolejnego zwolnienia chorobowego sumuje się aż do wyczerpania rocznego zasiłku chorobowego. By ponownie móc skorzystać z L4, przerwa między nimi powinna wynieść conajmniej 60 dni. W innym razie pozostaje nam skorzystanie ze świadczenia rehabilitacyjnego.
 
Niezdolnością do pracy z powodu choroby, oznacza po prostu niemożność jej wykonywania. Decyduje o niej właściwy ku temu organ lub podmiot w oparciu o przepisy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych. 
 
Powodem niezdolności do pracy może być również przebywanie w: stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego, w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych;
 

Komu przysługuje zasiłek chorobowy?

 
Osobie, która stała się niezdolna do pracy z powodu choroby przysługuje zasiłek chorobowy.  
 
Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje osobom, które są objęte w ZUS:
 
· obowiązkowym ubezpieczeniem chorobowym, czyli: 
 • pracownikom,
 • członkom rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobom odbywającym służbę zastępczą,
 • małżonkowi Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 
lub
 
· dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, czyli: 
 • osobom wykonującym pracę nakładczą,
 • osobom wykonującym pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego stosuje się przepisy dotyczące zlecenia oraz osobom z nimi współpracującym, w tym osobom świadczące pracę na podstawie umowy uaktywniającej określonej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2021 r. poz. 75,z późn. zm.),
 • osobom prowadzącym działalność pozarolniczą oraz osobom z nimi współpracującym,
 • osobom współpracującym z przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną, który 
 • nie podlega obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej 
 • osobom wykonującym odpłatnie pracę, na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania,
 • doktorantom, którzy rozpoczęli studia doktoranckie nie wcześniej niż w roku akademickim 2019/2020,
 • duchownym.
 
 

L4 na jeden dzień? To możliwe

 
 
Z kolei nie ma żadnego ograniczenia, które uniemożliwiałoby lekarzowi wystawienie L4 tylko na jeden dzień. Jeśli ten uzna, ż pracownik w tym konkretnym dniu z przyczyn zdrowotnych nie może świadczyć pracy, ma pełne prawo wystawić mu zwolnienie lekarskie. Po wykonaniu właściwych badań postawieniu diagnozy specjalista wystawi zwolnienie elektroniczne, które pojawi się w profilu ubezpieczonego na Platformie Usług Elektronicznych ZUS.
 

Czy pracodawca zna powód zwolnienia lekarskiego?

 
W informacji otrzymanej na PUE ZUS pracodawca otrzyma informację, co oczywiste, o długości czasowej niezdolności do pracy zatrudnionego, o nazwisku lekarza i nazwie placówki, w której wystawione zostało zwolnienie lekarskie. Pominięty zostanie natomiast kod choroby, który jest informacją wrażliwą. Takie rozwiązanie ma chronić prawa zatrudnionego przebywającego na L4. Podsumowując, pracodawca nie ma uprawnień do pozyskania informacji, na co choruje pracownik, a ten nie ma obowiązku informować go o jednostce chorobowej, z którą się zmaga.
 

Epizod depresyjny a zwolnienie lekarskie

 
Każdorazowo decyzję o czasowym zwolnieniu lekarskim z obowiązku świadczenia pracy podejmuje lekarz. Jeżeli samopoczucie pacjenta, jego stan fizyczny, ale również psychiczny uniemożliwiają bezpieczne świadczenie pracy lekarz może podjąć decyzję o wystawieniu L4. 
 

Długość L4

 
Długość L4 zależy od diagnozy postawionej przez lekarza. W zależności od sygnalizowanych objawów, samopoczucia, a także w razie konieczności wyników morfologicznych bądź obrazowych lekarz decyduje o czasie niezdolności do pracy. Warto pamiętać, że zwolnienie lekarskie może zostać wydłużone w razie braku poprawy bądź pogorszenia stanu pacjenta.
 

Zwolnienie lekarskie online. Jak uzyskać?

 
Zwolnienie lekarskie online możemy uzyskać podczas wizyty wirtualnym gabinecie. Należy umówić się na wizytę online z wykorzystaniem platformy medycznej, takiej jak HaloDoctor, przedstawić lekarzowi objawy choroby, omówić samopoczucie, ewentualnie przygotować wykonane wyniki wcześniej wykonanych badań. Jeśli lekarz uzna, że konieczne jest okresowe zwolnienie z pracy wystawi takowe, które za pomocą PUE trafi do naszego pracodawcy. Co ważne pacjent nie ponosi dodatkowych kosztów z tytułu wystawienia L4. 
 

Kiedy elektroniczne L4 trafi do pracodawcy?

 
Lekarz jest zobowiązany przekazać zaświadczenie lekarskie wystawione w formie dokumentu elektronicznego do ZUS w ciągu następnych 3 dni roboczych od wystawienia zaświadczenia na formularzu wydrukowanym z systemu. Następnie informacja o zwolnieniu chorobowym trafia do pracodawcy.
 
Niezwykle rzadkie są przypadki kiedy elektroniczne zwolnienie lekarskie nie dociera do pracodawcy. Przyczyny mogą być różne od technicznych - awaria sieci, poprzez błąd systemu informatycznego na braku profilu PUE u pracodawcy.
W takiej sytuacji awaryjnej lekarz powinien wystawić zwolnienie w formie tradycyjnej, papierowej. W takiej sytuacji pracownik winien poinformować pracodawcę najszybciej jak to możliwe, w przeciągu siedmiu dni.
 

Zwolnienie z lekcji wychowania fizycznego

 
Jeżeli zwolnienie ma charakter krótkotrwały, związany z przemijającą i przejściową niedyspozycją ucznia, możliwe jest uzyskanie zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego podczas wizyty online. Jeśli jednak zwolnienie ma dotyczy≤ dłuższego czasu, bądź nawet całego roku szkolnego specjaliści zalecają wizytę  gabinecie stacjonarnym i pogłębienie diagnostyki medycznej.
 

Zwolnienie lekarskie dla studenta

 
Jeśli osoba studiująca zachoruje i nie ma możliwości uczestniczyć w zajęciach uniwersyteckich, lekarz podczas wizyty online ma możliwość wystawienia zaświadczenia o niezdolności do uczestnictwa w zajęciach. Zaświadczenie nie jest drukiem elektronicznym.
 

E-zwolnienie dla zagranicznego pracodawcy 

 
Pracownicy zatrudnieni w zagranicznych zakładach pracy powinni podczas wizyty lekarskiej poprosić o wydruk bądź przesłanie kopii zwolnienia na podany adres mailowy. Jeśli pracodawca tego wymaga możliwe jest również uzyskanie na wydruku pieczątki i podpisu lekarza.
 

Konsultacja online a usprawiedliwienie dla sądu

 
Jeśli lekarz podczas teleporady uzna, że stan pacjenta wymaga pozostania w domu, wystawi zwolnienie lekarskie. Niestety nie może stanowić ono usprawiedliwienia dla sądu. W takiej sytuacji konieczne jest go potwierdzenie przez lekarza medycyny sądowej. Taki dokument jest właściwym potwierdzeniem braku możliwości stawienia się na zawiadomienie lub wezwanie sądu z przyczyn medycznych.
 

Zwolnienie lekarskie wystawione z datą wsteczną

 
Niejednokrotnie zdarza się, ze pacjent korzysta z porady lekarza po kilku dniach od wystąpienia objawów. Warto pamietać, że medyk może wystawić zwolnienie lekarskie do 3 dni wstecz od daty badania - tak stanowi prawo. Jedynie lekarz psychiatra może w zwolnieniu określić większą liczbę dni wstecz niż 3 jeżeli uzna to za zasadne.
 

Zwolnienie lekarskie na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny

 
Lekarz może zadecydować o wystawieniu zwolnienia lekarskiego na opiekę nad dorosłym członkiem rodziny. Zwolnienie takie wystawia medyk prowadzący pacjenta/pacjentkę wymagającego opieki członka rodziny.  Zgodnie z obowiązującymi przepisami - ważne jest, aby osoba, która zamierza podjąć się opieki, pozostawała z pacjentem we wspólnym gospodarstwie domowym w czasie jej sprawowania. Wymóg odnosi się jedynie do czasu, w którym osoba opiekująca się chorym korzysta ze zwolnienia lekarskiego.
 

Zwolnienie lekarskie, a umowa zlecenie

 
Zwolnienie lekarskie z tytułu choroby przysługuje również pracownikowi zatrudnionemu w oparciu o umowę zlecenie, o ile ten dobrowolnie przystąpił do ubezpieczenia chorobowego. Jeśli zleceniodawca zdecydował się na takie rozwiązanie przysługuje mu prawo do zasiłku chorobowego.
 

Zwolnienie lekarska. Kontrola ZUS

 
Kontrola domowa na okoliczność prawidłowości wykorzystywania zwolnień lekarskich jest przeprowadzana w miarę potrzeby, bez ustalania z góry stałych jej terminów. Kontrola polega na ustaleniu, czy:
 
- w czasie L4 ubezpieczony nie wykonuje pracy zarobkowej,
- nie wykorzystuje zwolnienia lekarskiego od pracy w sposób niezgodny z jego celem.
 
Jeśli zwolnienie lekarskie zostało wystawione z powodu sprawowania opieki nad chorym dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny, dodatkowo należy ustalić, czy:
 
- poza pracownikiem nie ma innych domowników, którzy mogą zapewnić opiekę dziecku lub choremu członkowi rodziny. Nie dotyczy to opieki nad dzieckiem w wieku do 2 lat.
 
Jak tłumaczy rzecznik prasowa ZUS w województwie śląskim Beata Kopczyńska kontrola jest przeprowadzana w szczególności u osób, które: 
 
 • korzystają często z krótkotrwałych zwolnień L4, 
 • otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie od różnych lekarzy, 
 • korzystają z kolejnych już okresów zasiłkowych, 
 • były już pozbawione prawa do wynagrodzenia za okres niezdolności do pracy z powodu choroby, zasiłku chorobowego lub zasiłku opiekuńczego albo świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niewłaściwym wykorzystywaniem zwolnień lekarskich od pracy, 
 • wnioskują naprzemiennie i z dużą częstotliwością o zasiłek chorobowy i zasiłek opiekuńczy, 
 • po wystawieniu przez lekarza orzecznika ZLA/K otrzymują kolejne zwolnienia lekarskie, 
 • wobec, których zachodzi podejrzenie, że w czasie zwolnienia od pracy wykonują pracę zarobkową lub wykorzystują zwolnienie lekarskie od pracy niezgodnie z jego celem. 
 
Zwolnienie lekarskie. Jak przebiega kontrola ZUS
 
Kontrolę może zostać przeprowadzona w:
 • miejscu pracy lub w miejscu prowadzenia działalności pozarolniczej, 
 • miejscu zamieszkania,
 • miejscu czasowego pobytu kontrolowanego,
 • innym miejscu, jeśli z informacji wynika, że jest to celowe.
 
Jeśli podczas kontroli osoby kontrolujące nie zastaną ubezpieczonego w domu, kontrolę należy w miarę możliwości powtórzyć oraz wyjaśnić przyczyny tej nieobecności. Jeżeli pracownik poda uzasadniony powód swojej nieobecności, np. wizyta u lekarza itp., nie można uznać, że zwolnienie lekarskie od pracy było nieprawidłowo wykorzystywane - tłumaczy Beata Kopczyńska
 
Wątpliwości, czy ubezpieczony wykorzystywał zwolnienie zgodnie z jego celem, rozstrzyga ZUS. Jeżeli jest taka potrzeba, ZUS zasięga opinii lekarza orzecznika bądź lekarza leczącego.
 
Jeśli kontrolujący stwierdzi, że ubezpieczony wykonywał pracę zarobkową lub wykorzystywał zwolnienie niezgodnie z jego celem, sporządza  stosowny protokół. Protokół taki zawiera ustalenia dokonane podczas kontroli: opis, na czym polegało nieprawidłowe wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego od pracy. Osoba kontrolowana może wnieść zastrzeżenia do protokołu. Ustalenia kontroli zawarte w protokole kontroli, są podstawą do niewypłacenia ubezpieczonemu zasiłku. Na powyższą okoliczność wydaje się decyzje odmawiające prawa do zasiłku. 
Od decyzji przysługuje odwołanie do sądu, za pośrednictwem Oddziału  ZUS, w terminie do  miesiąca od dnia otrzymania decyzji.

 

Na co chorują Polacy

 
W raporcie o absencji chorobowej za 2021 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych podaje, że najczęstszą przyczyną korzystania ze Zwolenia lekarskiego jest ciąża, poród i połóg. W dalszej kolejności udajemy cie do lekarza i przechodzimy na L4 z powodu choroby bądź urazów układu kostno-stawowego. Polakom w ubiegłym roku doskwierały również problemy oddechowe:
 
W ubiegłym roku dopadło mnie silne przeziębienie. Pojawiły się dreszcze, gorączka i katar. Lekarz zadecydował o konieczności pozostania w domu i wystawił mi zwolnienie lekarskie - mówi Monika, pacjentka ze Śląska i czytelniczka portalu HaloDoctor.
 
Zatem okazuje się, że każda jednostka chorobowa, która uniemożliwia zatrudnionemu rzetelne i bezpieczne świadczeni pracy może stanowić podstawę do wystawienia zwolnienia lekarskiego. Taką decyzję podejmuje wyłącznie lekarz po wykonaniu badania lekarskiego i diagnozie pacjenta. Lekarz decyduje również o długości takiego zwolnienia, najczęściej obejmuje ono kilka dni do poprawy stanu chorego, jeśli jednak objawy choroby się zaostrzą, medyk może zdecydować o jego wydłużeniu.
 
Należy również wziąć pod uwagę, że jeśli podczas wizyty lekarz uzna, że objawy, z którymi przyszliśmy, nie stanowią dla nas zagrożenia i nie ma powodu, dla którego powinniśmy się powstrzymać od świadczenia pracy może odmówić na wystawienia L4.
Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e‑Recepta L4 Online

Umów konsultację online z możliwością uzyskania e-Zwolnienia.

L4 otrzymasz elektronicznie po wizycie.

L4. eWizyta w 5 minut / 99zł

pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
pole wymagane
Lekarz po zapoznaniu się z danymi każdorazowo decyduje o zasadności wystawienia recepty.
Najnowsze pytania pacjentów
zwolnienie lekarskie, psychiatra, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Czy mając L4 od psychiatry mogę wychodzić z domu?
Obecnie przebywam na zwolnieniu lekarskim od psychiatry i boję się kontroli z zakładu pracy. Nie...
13.10.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Adnotacja "może chodzić" oznacza przede wszystkim, że pacjent może wychodzić np. do apteki czy na terapię/rehabilitację. W przypadku schorzeń natury psychicznej ważnym elementem terapii mogą być spacery, aktywność fizyczna-warto poprosić lekarza o wydanie zaleceń, które mogłyby być przedłożone w razie ew.kontroli.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Warto przy najbliższej wizycie zatroszczyć się o stosowną adnotację w dokumentacji medycznej w postaci zaleceń umiarkowanego wysiłku fizycznego, np. spacerów.
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
"Chory może chodzić” to oznacza, że chory może podjąć różne formy aktywności, które nie zakłócą jego okresu rekonwalescencji.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
W zależności od rodzaju zwolnienia lekarskie można pozostawać w domu lub przebywać na terapii poza domem - zapraszam na konsultacje -wytłumaczę dokładnie wytyczne postępowania - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
zwolnienie lekarskie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Ważność e-zwolnienia bez pieczątki i podpisu lekarza.
Czy e-zwolnienia lekarskie są ważne bez podpisu i pieczątki lekarza? Wysłano mi na...
11.10.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Jeżeli kopia zwolnienia przeznaczona dla pacjenta była wysłana informacyjnie (jedynie w celu potwierdzenia wystawienia zwolnienia) to tak, jest ważne, bo w takiej właśnie formie wysyłane jest do ZUS. Jeśli natomiast istnieje potrzeba przedłożenia przez pacjenta tego dokumentu pracodawcy (który nie posiada profilu na PUE ZUS lub jest pracodawcą zagranicznym) to wówczas ten egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza (i na wizycie stacjonarnej pacjent otrzymuje kopię, na wizycie online-jej skan).
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
E-zwolnienie lekarskie, jest ważne bez pieczątki i podpisu lekarza, jeżeli zostało wysłane do pracodawcy, który posiada profil ZUS PUE, ponieważ takie zwolnienie jest podpisywane przez lekarza podpisem elektronicznym i takiej formie wysyłane jest do ZUS. Jeżeli pracodawca nie posiada profilu ZUS PUE lub jest pracodawcą spoza granic Polski , to egzemplarz zwolnienia przeznaczony dla pacjenta musi być wydrukowany i zaopatrzony w pieczątkę i podpis lekarza , i w takiej formie dostarczony pacjentowi -przekazany osobiście lub wysłany scanem na e-maila.
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli pracodawca korzysta z PUE ZUS to nie ma konieczności przedkładania mu żadnego dodatkowego dokumentu potwierdzającego zwolnienie lekarskie - taki dokument przesyłany jest bezpośrednio przez ZUS. W przypadku, gdy pracodawca nie posiada PUE ZUS, jak jest w przypadku pracodawców zagranicznych zwolnienie powinno być wydrukowane i opatrzone pieczątką lekarską i podpisem.
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Jeśli ubezpieczony pracuje w Polsce w placówce mającej PUE otrzymuje wyłącznie informacyjną kopię, która nie musi być opieczętowana i podpisana. Wersja z podpisem elektronicznym lekarza jest przekazywana bezpośrednio z ZUS do pracodawcy. Tak było prawdopodobnie w tym przypadku.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Pieczątka i podpis lekarza na druku eZLA są wymagane w przypadku zagranicznego pracodawcy.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
E-zwolnienia są automatycznie wysyłane do ZUS i do pracodawcy (polskiego) - są dokumentami elektronicznymi i nie wymagają podpisu ani pieczątki - w razie dalszy pytań zapraszam na wizytę - specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak
zwolnienie lekarskie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
e-Zwolnienie - dokumentacja dla pracodawcy
Dzień dobry, Czy na e-zwolnieniu jest napisane miasto? Pytam, ponieważ jestem chora a nie mam...
22.08.2022
Sylwester Król
lekarz, ginekolog - położnik
Umów wizytę
Miejsce wystawienia zwolnienia nie ma znaczenia.
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Na e-zwolnieniu widoczne będą m. in. dane adresowe pacjenta oraz nazwa świadczeniodawcy. Proszę mieć na uwadze że znaczna cześć lekarzy ma swoje praktyki lekarskie w innych miastach, natomiast świadczą usługi w jeszcze miejscach i jest zupełnie zrozumiałe. W razie dodatkowych pytań zapraszam na konsultacje - lekarz specjalista medycyny rodzinnej Jakub Woźniak.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Wśród danych świadczeniodawcy znajdują się dane adresowe. Tym niemniej nie powinno to mieć żadnego znaczenia dla pracodawcy, zwłaszcza w dobie teleporad.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Adres placówki, w której pracuje lekarz wystawiający zwolnienie nie powinien mieć znaczenia dla pracodawcy. Pacjent nie ma obowiązku zgłaszania się do lekarza w miejscu zamieszkania celem uzyskania zwolnienia lekarskiego, w szczególności w przypadku obecnie dostępnych teleporad.
zwolnienie lekarskie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Czy e-zwolnienie dotrze do pracodawcy jeżeli nie podawałam jego numeru NIP?
Będąc w szpitalu podałam nazwę sklepu, w którym pracuję, a nie numer NIP. Czy to...
15.08.2022
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Podanie nazwy sklepu mogło umożliwić osobie wystawiającej zwolnienie na określenie numeru NIP. Bez numeru NIP pracodawcy zwolnienie jest błędne i nie dojdzie do pracodawcy. Najlepiej skontaktować się z osobą wystawiającą zwolnienie, gdyby w ciągu 3 dni zwolnienie nie było widoczne u pracodawcy. Można też zobaczyć to zwolnienie na swojej platformie PUE-ZUS, czy znajduje się tam NIP pracodawcy.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Dane umieszczone na zwolnieniu może Pani zweryfikować na PUE ZUS przeglądając zwolnienie. W razie jakichkolwiek wątpliwości proszę skontaktować się z osobą, która zwolnienie wystawiła (zwolnienie mogło być wystawiane na PUE ZUS, gdzie w Pani profilu pacjenta widnieją już dane pracodawcy-nazwa i NIP).
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Proszę skontaktować się w pierwszej kolejności z pracodawcą, zwolnienie powinno być widoczne dla pracodawcy, jeśli zostało wystawione poprawnie. W przeciwnym wypadku proszę skontaktować się z lekarzem wystawiającym zwolnienie celem ewentualnej korekty.
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wystawiając eZLA NIP pracodawcy "zaciąga się" automatycznie z systemu.
Adam Mallach
lekarz, ginekolog - położnik, internista
Umów wizytę
bez nipu nie ma możliwości wystawienia zwolnienia
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Należałoby sprawdzić czy zwolnienie lekarskie jest widoczne w systemie ZUS. Zapraszam na konsultacje - sprawdzimy, specjalista medycyny rodzinnej lekarz Jakub Woźniak.
zwolnienie lekarskie, pediatra, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna
Co musi być spełnione, aby otrzymać opiekę na dziecko?
Synek jest po zabiegu sprowadzania jąder i chciałbym uzyskać kilka dni opieki nad nim. Jakie...
27.06.2022
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
W tej kwestii należy zgłosić się do lek. pediatry/rodzinnego będącego lekarzem prowadzącym dziecka bądź do lekarza prowadzącego leczenie dziecka w szpitalu. Są określone wskazania oraz przepisy omawiające czas trwania takiego zwolnienia (a także ilość przysługujących dni w roku)-wszystkie te parametry uwzględnia lekarz, który prowadzi pacjenta.
Zobacz więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację
Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑recepty lub zwolnienia lekarskiego   umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!
Lekarz online czeka na Ciebie
Polecani lekarze
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
5.00 / 11654 opinie
Jakub Woźniak
lekarz rodzinny, pediatra, lekarz, lekarz chorób wewnętrznych
4.95 / 275 opinii
Zbigniew Walter
internista, lekarz chorób wewnętrznych, specjalista chorób wewnętrznych
4.90 / 541 opinii
Dawid Luwański
lekarz, ginekolog - położnik
4.89 / 1903 opinie
Umów wizytę