REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ.
USŁUGA „ZADAJ PYTANIE”

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Usług dostępnych w Serwisie, świadczonych przez Administratora, za pośrednictwem Serwisu dostępnego pod domeną www.halodoctor.pl
 2. Przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu Użytkownik jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu.
 4. Definicje:
 1. Administrator – spółka BioStat sp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351860, e-mail: [email protected], numer tel.: (+48) 32 42 21 707, numer Fax: (+48) 32 44 08 564;
 2. Profesjonalista - korzystający z serwisu, będący lekarzem, lekarzem dentystą, psychologiem, rehabilitantem, położną, dietetykiem, terapeutą, a także weterynarzem lub inną osobą niewymienioną powyżej wykonującą czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącą usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
 3. Regulamin – niniejszy Regulamin udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.halodoctor.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu przed ich akceptacją;
 4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.halodoctor.pl;
 5. Usługa - usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron. Administrator w ramach Serwisu świadczy następujące Usługi:
 1. Udzielanie odpowiedzi na pytania kierowane przez Użytkowników do Profesjonalistów. Zadane pytania oraz udzielone odpowiedzi są publikowane na stronie Serwisu;
 2. Redagowanie odpowiedzi przez Profesjonalistów;
 3. Podawanie w imieniu Profesjonalistów informacji o zakresie i rodzajach udzielanych przez nich świadczeń zdrowotnych.
 1. Użytkownik - osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która skorzystała z funkcjonalności zadawania pytań Profesjonalistom. Użytkownik nie jest pacjentem w rozumieniu ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

 

§2. ZASADY OGÓLNE

 1. Korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest bezpłatne.
 2. Każdy korzystający z Internetu może zapoznawać się z opublikowanymi w Serwisie pytaniami i odpowiedziami na nie.
 3. Korzystanie z Usługi nie może naruszać ogólnie obowiązujących przepisów prawa, zasad współżycia społecznego oraz powszechnie uznanych norm społecznych i obyczajowych, w tym również reguł użytkowania Internetu. W szczególności niedozwolone jest używanie wyrażeń wulgarnych, niecenzuralnych i obraźliwych. Jakiekolwiek działanie Użytkownika nie może naruszać praw osób trzecich oraz być związane z zamieszczaniem treści bezprawnych.
 4. Wszelkie informacje zamieszczone w Serwisie mają charakter wyłącznie informacyjny i dodatkowy i nie zastępują konsultacji lekarskiej.

 

§3. ZADAWANIE PYTAŃ

 1. Użytkownik za pomocą Serwisu, przy użyciu formularza dostępnego na stronie Serwisu, ma możliwość zadawania Profesjonalistom pytań dotyczących zdrowia.
 2. Zadając pytanie za pomocą Serwisu Użytkownik potwierdza, iż zapoznał się Regulaminem Serwisu i warunki korzystania z Serwisu są mu znane.
 3. Wysyłając pytanie za pomocą Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na publikację pytania wraz z odpowiedzią, co oznacza, że poprzez Serwis podaje do wiadomości publicznej dane o swoim stanie zdrowia.
 4. W przypadku podania przez Użytkownik adresu e-mail podczas zadawania pytania, na podany przez Użytkownika adres e-mail zostanie przesłana informacja o publikacji pytania i odpowiedzi na stronie.
 5. Możliwość zadawania pytań Profesjonalistom została zastrzeżona wyłącznie dla użytkowników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych. Redagując i wysyłając pytanie użytkownik potwierdza, iż posiada pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Zadanie pytania jest możliwe wyłącznie w przypadku wyrażenia przez Użytkownika wyraźnej zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia (art. 9 ust. 2 lit. a Rozporządzenia 679/2016, tzw. RODO) oraz udostępnienia tych danych wybranemu Profesjonaliście. Usługodawca informuje, że brak wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika o stanie zdrowia uniemożliwi zadanie pytania.
 7. Zadając pytania Profesjonaliście, Użytkownik udziela Administratorowi niewyłącznej, nieograniczonej w czasie, nieodpłatnej licencji na korzystanie z treści pytania lub jej części na terytorium całego świata, na polach eksploatacji takich jak: zwielokrotnianie techniką analogową i cyfrową, wprowadzanie do pamięci komputera, wprowadzanie do sieci komputerowej lub multimedialnej, wprowadzanie do obrotu, najem, dzierżawa, publiczne udostępnianie w miejscu i czasie wybranym przez Administratora, wyświetlanie, nadawanie, reemitowanie, odtwarzanie, umieszczanie pytania w bazach danych, wykorzystania pytania w celu promocji Administratora i publicznego prezentowania pytania w Serwisie.
 8. Zadając Profesjonaliście pytanie, Użytkownik zezwala Administratorowi na zanonimizowanie i moderację pytania oraz na jego umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie.
 9. Administrator ma prawo odmówić opublikowania pytania, a już opublikowane pytanie usunąć, jeżeli jest sprzeczne z niniejszym Regulaminem lub przepisami prawa. W przypadku usunięcia pytania, Użytkownikowi w stosunku do Administratora nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie.
 10. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść pytań przekazywanych przez Użytkowników lub Profesjonalistów.

 

§4. UDZIELANIE ODPOWIEDZI

 1. Zadane przez Użytkowników pytania są przesyłane przez Administratora do Profesjonalistów celem uzyskania odpowiedzi.
 2. Uzyskane odpowiedzi nie zastępują wizyty lekarskiej. Celem zdiagnozowania i uzyskania leczenia Użytkownik powinien zasięgnąć osobistej porady lekarskiej, podczas której zostanie przeprowadzone badanie lekarskie.
 3. Wszelkie odpowiedzi Profesjonalistów będą redagowane z należytą starannością w oparciu o aktualną, najlepszą wiedzę Profesjonalisty oraz zgodnie z etyką zawodową.
 4. Wszelkie odpowiedzi Profesjonalistów będą redagowane z możliwie największym stopniem szczegółowości, uwzględniając fakt, iż Profesjonalista nie ma możliwości przeprowadzenia realnego osobistego wywiadu, zbadania pacjenta, wglądu do dokumentacji medycznej, przeprowadzenia diagnostyki pacjenta.
 5. Każdorazowa odpowiedź Profesjonalisty będzie udzielana wyczerpująco, w oparciu o jakość i zakres informacji podanych każdorazowo w formularz przez Użytkownika, bez możliwości uzupełnienia podanych informacji w późniejszym czasie.
 6. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, w szczególności, jeśli pytanie nie dotyczy informacji medycznej, dotyczy informacji medycznej, na którą Administrator nie może udzielić odpowiedzi, zadane pytanie nie pozwala na konkretną odpowiedź, zadanie pytanie jest sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego.
 7. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, które dotyczy uzyskania diagnozy czy potwierdzenia diagnozy wystawionej przez innego lekarza.
 8. Administrator zastrzega sobie prawo do nieudzielenia odpowiedzi na wybrane pytanie, którego tematyka była uprzednio omawiana i publikowana w Serwisie.

 

§5. PROFESJONALIŚCI

 1. Możliwość udzielania odpowiedzi na pytania Użytkowników dostępna jest dla Profesjonalistów, którzy posiadają aktywny moduł „Zadaj pytanie”. Moduł dostępny jest dla podmiotów wykonujących czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczących usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne (w szczególności przychodnia, lekarz lub pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant i inni specjaliści), którzy korzystają z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i wykorzystują odpłatnie udostępnione na podstawie odrębnej umowy oprogramowanie.
 2. Profesjonalista zobowiązuje się przestrzegać postanowień Regulaminu w całym okresie korzystania z modułu „Zadaj pytanie”.
 3. Udzielanie przez Profesjonalistę odpowiedzi oraz publikowanie wszelkich treści pozostaje całkowicie bezpłatne dla Profesjonalisty.
 4. Profesjonaliście nie przysługuje jakiekolwiek wynagrodzenie od Administratora za jakąkolwiek działalność Profesjonalisty w Serwisie, w szczególności redakcję odpowiedzi na pytania Użytkowników, publikację innych treści w Serwisie, udzielenie licencji do publikowanych treści.
 5. O ile jakakolwiek treść autorstwa Profesjonalisty publikowana w Serwisie będzie stanowić utwór, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) to z chwilą umieszczenia utworu w Serwisie Profesjonalista udziela Administratorowi wyłącznej, nieodwołalnej, nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji na korzystanie z utworu na następujących polach eksploatacji:
 1. w zakresie używania utworu we wszystkich formach reklamy oraz jako nośnika przekazów reklamowych;
 2. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
 3. w zakresie obrotu (sprzedaży) oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
 4. w zakresie dokonywania zmian i modyfikacji, w tym łączenia utworu z innymi utworami,
 5. w zakresie dowolnego rozpowszechniania utworu, w szczególności poprzez publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności w Internecie.
 1. Administrator ma prawo udzielania sublicencji.
 2. Profesjonalista udziela zgody na wykonywanie przez Administratora opracowań i praw zależnych w zakresie opisanym w ust. 5 powyżej.
 3. Na zasadach opisanych w ust. 5 powyżej, Profesjonalista udziela Administratorowi zgody na dowolne, wielokrotne, nieograniczone ilościowo, czasowo i terytorialnie wykorzystanie treści, publikacji i zdjęć z wizerunkiem Eksperta w szczególności zdjęć profilowych. W zakresie treści, które nie są utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.) to z chwilą umieszczenia takiej treści w Serwisie Profesjonalista przenosi prawo własności do treści na rzecz Administratora, w szczególności prawo do swobodnego korzystania do treści przez Administratora.
 4. Profesjonalista ma obowiązek publikowania treści zgodnych z przepisami prawa, sztuką lekarską i naukami medycznymi.
 5. W ramach działalności Serwisu wymagających podania danych osobowych Profesjonalistów, Administrator jest uprawniony, na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, z późń. zm.), do przetwarzania danych osobowych Profesjonalistów, na co Profesjonalista wyraża zgodę.
 6. Profesjonalista ponosi jedyną odpowiedzialność za wszelkie treści swojego autorstwa publikowane w Serwisie i zobowiązuje się do zaspokojenia i pokrycia w pełnej wysokości wszelkich szkód poniesionych przez osoby, którym Profesjonalista udzielił wadliwej odpowiedzi powstałej z winy zarówno umyślnej, jak i nieumyślnej (w tym rażącego niedbalstwa) Profesjonalisty.
 7. Profesjonalista gwarantuje i oświadcza, że jest autorem wszelkich treści publikowanych w Serwisie oraz że bierze na siebie odpowiedzialność dotyczącą zabezpieczenia wszelkich roszczeń osób trzecich mogących wyniknąć z przekazania Administratorowi licencji do utworu. W przypadku skierowania z tego tytułu roszczeń przeciwko Administratorowi, Profesjonalista zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia przedmiotowych roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Administratora od obowiązku świadczeń z tego tytułu.
 8. Odpowiadając na pytanie, Profesjonalista zezwala Administratorowi na moderację odpowiedzi oraz na jej umieszczenie i publiczne prezentowanie w Serwisie.

 

§6. WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Dostęp do Serwisu jest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:
   • Microsoft Edge,
   • Chrome - od wersji 21,
   • Mozilla Firefox - od wersji 28,
   • Opera - od wersji 12.1,
   • Safari - od wersji 6.1.
  2. Wymagane jest włączenie obsługi:
   • Ciasteczek - Cookies - do przechowywania sesji użytkowników,
   • JavaScript - wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.
  3. System operacyjny, w którym uruchamiane są przeglądarki internetowe wypisane powyżej nie ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełniony jest punkt 1 oraz 2. Testowane systemy operacyjne to lub nowsze:
   • Windows XP, 7, 8 oraz 10,
   • Mac OS X,
   • Debian 7, 8 oraz 9,
   • Ubuntu 16 oraz 17,
   • Linux Mint.
  4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:
   • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
   • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
   • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek.
  5. Stałe połączenie do sieci Internet.
 2. Podanie adresu e-miał przez Użytkownika nie jest obowiązkowe, jednakże jego niepodanie uniemożliwi przesłanie Użytkownikowi przez Administratora informacji o publikacji odpowiedzi na zadane przez Użytkownika pytanie.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Użytkownik ma prawo zgłaszać Administratorowi informacje o błędach, awariach oraz inne uwagi, dotyczące funkcjonowania Serwisu, mogące poprawić jakość i funkcjonalność Serwisu. Zgłoszenia należy dokonywać za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: [email protected].
 2. Administrator w każdej chwili, z przyczyn zewnętrznych, będących poza jego kontrolą, w szczególności w przypadku awarii systemów informatycznych zastrzega sobie prawo do tymczasowego wstrzymania dostępu do Serwisu.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu w ważnych przypadkach, w szczególności w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Administratora lub zmiany przepisów prawa.
 4. Prawem właściwym dla niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.
e-Recepta Przeziębienie e-Recepta Znajdź lek L4 L4