1. Artykuły
 2. Agresja: jak sobie z nią poradzić? Psycholog o skutecznych technikach

Agresja: jak sobie z nią poradzić? Psycholog o skutecznych technikach

Często agresja jest wynikiem braku umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami. Osoby, które nie potrafią konstruktywnie wyrażać swojego gniewu czy frustracji, mogą uciekać się do agresywnych zachowań jako sposób na rozładowanie napięcia. To pokazuje, jak ważne jest uczenie się i rozwijanie umiejętności zarządzania emocjami - zwraca uwagę w rozmowie z HaloDoctor Barbara Wesołowska-Budka, psycholog, psychoterapeuta, superwizor, właścicielka Psychokliniki Poradnie Zdrowia Psychicznego oraz prowadząca instagram psychoterapia_i_zycie.

Agresja: jak sobie z nią poradzić? Psycholog o skutecznych technikach Agresja: jak sobie z nią poradzić? Psycholog o skutecznych technikach
Spis treści
Psycholog o tym, czym jest agresja Jakie są przyczyny agresji? Psycholog wylicza 9 objawów agresji Jakie wyróżniamy typy agresji? Agresja fizyczna, werbalna i wiele innych Jakie są techniki radzenia sobie z agresją? Kiedy zwrócić się po pomoc do specjalisty? Psycholog wylicza Jak specjalista może pomóc z wybuchami agresji?

Psycholog o tym, czym jest agresja

 

Barbara Wesołowska-Budka: Agresja to zjawisko, które możemy definiować na wiele sposobów, w zależności od kontekstu, w jakim się znajduje. Ogólnie mówiąc, agresja to zachowanie, które ma na celu wyrządzenie szkody lub bólu innej osobie, zarówno fizycznie, jak i psychicznie. Jest to działanie intencjonalne, które ma na celu wywołanie negatywnego wpływu na drugiego człowieka.

 

Warto podkreślić, że agresja może przejawiać się na różne sposoby. Nie zawsze musi to być atak fizyczny, jak uderzenie czy kopnięcie. Często spotykamy się z agresją werbalną, która objawia się poprzez obraźliwe słowa, groźby czy upokarzanie. Również ignorowanie kogoś, celowe pomijanie, czy manipulowanie mogą być formami agresji.

 

Agresja może mieć różne podłoże i różne motywacje. Niektóre osoby mogą być agresywne z powodu wewnętrznych napięć, frustracji, lęków czy gniewu. Inne mogą wykorzystywać agresję jako narzędzie do osiągania swoich celów, zdobywania władzy, kontrolowania innych czy wyrażania swojej dominacji.

 

Warto zauważyć, że agresja nie jest cechą wrodzoną człowieka, ale raczej wynikiem interakcji między czynnikami biologicznymi, psychologicznymi i społecznymi. Agresja może być wywołana przez różne czynniki, takie jak stres, zmęczenie, brak kontroli nad własnymi emocjami, a także wpływy środowiskowe, jak przemoc w rodzinie czy środowisko rówieśnicze.

 

arrow Jak pies z kotem. Agresja wśród rodzeństwa

Jakie są przyczyny agresji?

 

Barbara Wesołowska-Budka: Przyczyny agresji są złożone i wieloaspektowe, co oznacza, że trudno wskazać jedną konkretną przyczynę, która odpowiada za wystąpienie agresywnego zachowania. Agresja może wynikać z interakcji różnych czynników biologicznych, psychologicznych i społecznych.

 

Na poziomie biologicznym, jednym z kluczowych czynników mogących wpływać na agresję jest działanie neuroprzekaźników w mózgu. Na przykład, niski poziom serotoniny jest często powiązany z wyższą skłonnością do agresywnych zachowań. Zaburzenia hormonalne, takie jak podwyższony poziom testosteronu, również mogą zwiększać ryzyko agresji.

 

Również pewne geny mogą predysponować do bardziej agresywnego zachowania. Jednak genetyka nie jest jedynym determinantem – to interakcja genów i środowiska decyduje o tym, jak dana osoba się zachowuje.

 

Istotnym czynnikiem psychologicznym jest sposób radzenia sobie ze stresem i frustracją. Osoby, które mają trudności z kontrolowaniem swoich emocji, mogą częściej reagować agresywnie w sytuacjach, które wywołują u nich gniew czy złość. Brak umiejętności radzenia sobie z trudnymi emocjami może prowadzić do eskalacji agresywnych zachowań.

 

Traumatyczne doświadczenia z przeszłości, takie jak przemoc w dzieciństwie, zaniedbanie czy przemoc domowa, mogą również przyczyniać się do rozwoju agresji. Osoby, które doświadczyły traumy, często mają trudności z regulacją emocji i mogą reagować agresywnie w odpowiedzi na bodźce przypominające im o tych doświadczeniach.

 

Środowisko społeczne, w którym dana osoba się rozwija, ma również ogromny wpływ na jej zachowanie. Przemoc w rodzinie, brak wsparcia emocjonalnego, niskie standardy moralne i społeczne, a także negatywne wzorce zachowań mogą sprzyjać rozwojowi agresji. Dzieci wychowywane w środowisku pełnym przemocy często uczą się, że agresja jest akceptowanym sposobem rozwiązywania konfliktów.

 

Społeczne i ekonomiczne czynniki również mogą wpływać na poziom agresji. Bezrobocie, bieda, brak perspektyw życiowych, marginalizacja społeczna i dyskryminacja mogą prowadzić do frustracji i poczucia beznadziejności, które mogą manifestować się poprzez agresję.

 

Poza tym, osoby o cechach osobowości takich jak impulsywność, niski poziom empatii, skłonność do ryzykownych zachowań czy trudności z kontrolą gniewu są bardziej podatne na agresywne zachowania.

 

Problemy w pracy, trudności w związkach, problemy finansowe czy inne trudne sytuacje życiowe mogą zwiększać poziom stresu i napięcia, co może prowadzić do agresji jako formy wyładowania nagromadzonych emocji.

 

Warto również wspomnieć o wpływie substancji psychoaktywnych. Alkohol i narkotyki mogą obniżać samokontrolę i zwiększać impulsywność. Regularne używanie substancji psychoaktywnych może również prowadzić do uzależnień, które często są powiązane z agresją.

 

Psycholog wylicza 9 objawów agresji

 

Barbara Wesołowska-Budka: Objawy agresji mogą być różnorodne i często zależą od jej rodzaju oraz kontekstu, w którym się pojawia. Ogólnie rzecz biorąc, możemy je podzielić na fizyczne, werbalne i emocjonalne.

 

 1. Fizyczne objawy agresji to najbardziej oczywiste i widoczne symptomy. Należą do nich uderzenia, kopnięcia, szarpanie, popychanie czy niszczenie przedmiotów. Osoba agresywna może również używać różnych przedmiotów jako broni, co może prowadzić do poważnych obrażeń zarówno dla niej samej, jak i dla innych.

 

 1. Werbalne objawy agresji obejmują krzyki, obraźliwe komentarze, groźby, przekleństwa oraz wszelkie inne formy komunikacji, które mają na celu zranienie drugiej osoby. Często towarzyszą temu podniesiony ton głosu i intensywne gestykulacje, które podkreślają wrogość wypowiedzi.

 

 1. Emocjonalne objawy agresji mogą być trudniejsze do zauważenia, ale są równie istotne. Osoba agresywna często odczuwa intensywny gniew, frustrację, niepokój lub lęk. Mogą również występować uczucia bezsilności, zazdrości, upokorzenia czy zawiści, które mogą eskalować do agresywnych zachowań.

 

 1. Zauważalnym objawem agresji jest także zmiana wyrazu twarzy. Mimika twarzy osoby agresywnej często staje się napięta, zaciśnięte szczęki, zaciśnięte usta, a oczy mogą być szeroko otwarte i skupione na obiekcie gniewu.

 

 1. Innym objawem jest postawa ciała. Osoby agresywne często przyjmują postawę defensywną lub ofensywną – stoją blisko osoby, na którą kierują agresję, mogą pochylać się w jej stronę, a ich ruchy mogą być gwałtowne i nieskoordynowane.

 

 1. Agresja może również objawiać się w zmianach fizjologicznych. Osoby doświadczające intensywnego gniewu mogą mieć przyspieszone tętno, podwyższone ciśnienie krwi, pocenie się, drżenie rąk, a nawet uczucie gorąca lub zimna. Mogą także odczuwać napięcie mięśniowe, które jest wynikiem stresu i gotowości do walki.

 

 1. Agresja często manifestuje się również w postaci biernej agresji. Obejmuje to zachowania takie jak celowe opóźnianie działań, nieokazywanie wsparcia, sarkazm, cynizm, ignorowanie czy milczenie w odpowiedzi na pytania i prośby. Bierna agresja jest trudniejsza do zidentyfikowania, ale może być równie szkodliwa jak agresja bezpośrednia.

 

 1. Warto również wspomnieć o agresji werbalnej skierowanej do siebie. Samokrytyka, negatywne myśli o sobie, autoagresywne komentarze mogą być objawem wewnętrznej agresji, która często prowadzi do niskiego poczucia własnej wartości i depresji.

 

 1. Agresja może również objawiać się w zachowaniach autodestrukcyjnych. Osoby doświadczające intensywnego gniewu mogą ranić siebie, np. przez samookaleczenia, czy podejmować ryzykowne działania, które mogą prowadzić do szkody dla ich zdrowia i życia.

 

Jakie wyróżniamy typy agresji? Agresja fizyczna, werbalna i wiele innych

 

Barbara Wesołowska-Budka: Agresja to złożone zjawisko, które może przybierać różne formy w zależności od kontekstu i przyczyn. Jednym z podstawowych podziałów jest wyróżnienie agresji fizycznej i werbalnej.

 

 • Agresja fizyczna to działania, które mają na celu wyrządzenie fizycznej krzywdy innym. Przykłady to uderzenia, kopnięcia, popychanie, a także niszczenie mienia.
 • Agresja werbalna obejmuje wszelkie formy komunikacji, które mają na celu zranienie psychiczne drugiej osoby. Może to być obrażanie, groźby, krzyki, sarkazm czy upokarzanie.

 

Innym ważnym podziałem jest rozróżnienie między agresją bezpośrednią a pośrednią.

 

 • Agresja bezpośrednia jest skierowana bezpośrednio na ofiarę, na przykład uderzenie kogoś lub obrażanie twarzą w twarz.
 • Agresja pośrednia to działania, które mają na celu zaszkodzenie komuś bez bezpośredniego kontaktu z ofiarą. Przykładem może być rozsiewanie plotek, sabotowanie czy celowe ignorowanie.

 

Kolejnym istotnym podziałem jest rozróżnienie między agresją reaktywną a proaktywną.

 

 • Agresja reaktywna jest odpowiedzią na bezpośrednie zagrożenie lub prowokację. Jest impulsywna i emocjonalna, na przykład wybuch gniewu w odpowiedzi na obraźliwy komentarz.

 

 • Agresja proaktywna, znana również jako instrumentalna, jest bardziej przemyślana i celowa. Działania agresywne są używane jako narzędzie do osiągnięcia określonego celu, na przykład zastraszenie konkurenta w pracy.

 

Możemy również wyróżnić agresję emocjonalną i agresję chłodną.

 

 • Agresja emocjonalna jest napędzana silnymi emocjami, takimi jak gniew czy frustracja. Jest to typowa reakcja na sytuacje stresowe lub konfliktowe.
 • Agresja chłodna, z drugiej strony, jest bardziej wyrachowana i mniej emocjonalna. Osoba działająca z agresją chłodną planuje swoje działania, mając na celu osiągnięcie konkretnego wyniku, często bez silnych emocji.

 

W kontekście relacji międzyludzkich wyróżniamy agresję interpersonalną i kolektywną.

 

 • Agresja interpersonalna to działania agresywne skierowane przeciwko jednostkom, na przykład partnerowi, przyjacielowi czy współpracownikowi.
 • Agresja kolektywna dotyczy grup ludzi, na przykład przemoc między grupami etnicznymi, kibicami sportowymi czy członkami różnych gangów. Jest często związana z większymi konfliktami społecznymi.

 

Istnieje również zjawisko agresji domowej, która obejmuje przemoc fizyczną, emocjonalną lub seksualną w ramach rodziny lub związku intymnego. Może to być przemoc partnerska, przemoc wobec dzieci czy przemoc wobec osób starszych.

 

Agresja w miejscu pracy, znana jako mobbing, to systematyczne i długotrwałe prześladowanie i zastraszanie pracownika przez kolegów lub przełożonych. Może przybierać formę obciążania nadmiernymi obowiązkami, publicznego upokarzania czy celowego utrudniania wykonywania pracy.

 

Bullying, czyli prześladowanie w szkole, jest formą agresji spotykaną wśród dzieci i młodzieży. Może przybierać zarówno formę fizyczną, jak i werbalną, a także pośrednią, jak na przykład wykluczanie z grupy.

 

Cyberagresja, znana również jako cyberbullying, to forma agresji, która ma miejsce w przestrzeni internetowej. Obejmuje obraźliwe komentarze, groźby, rozpowszechnianie fałszywych informacji czy nękanie przez media społecznościowe i inne platformy online.

 

Możemy również wyróżnić agresję chroniczną, która jest długotrwała i występuje regularnie, oraz agresję sytuacyjną, która pojawia się tylko w określonych sytuacjach stresowych czy konfliktowych.

 

Jakie są techniki radzenia sobie z agresją?

 

Barbara Wesołowska-Budka: Istnieje wiele technik radzenia sobie z agresją, które mogą pomóc w kontrolowaniu emocji i zapobieganiu agresywnym zachowaniom. Wybór odpowiedniej metody zależy od indywidualnych potrzeb i przyczyn agresji.

 

Niemniej chciałabym bardzo podkreślić, że sama technika nie pomoże jeśli nie znajdziemy źródła naszych zachowań. Techniki dostosowujemy do diagnozy i pełnej konceptualizacji p-ta a nie na odwrót. Jest to bardzo ważne, ze względu na to, że tylko i wyłącznie jak dojdziemy do źródła agresywnych zachowań możemy trwale zmienić wzorce reagowania oraz nasze myśli, emocje i objawy z ciała.

 

Jedną z podstawowych technik jest technika relaksacyjna. Może to być: medytacja, głębokie oddychanie, czy progresywne rozluźnianie mięśni. Te techniki pomagają w redukcji napięcia i stresu, co może zmniejszyć skłonność do agresywnych reakcji.

 

Głębokie oddychanie jest szczególnie skuteczne. W momencie, gdy czujemy, że zbliża się wybuch gniewu, warto wziąć kilka głębokich wdechów i wydechów. To pomaga uspokoić umysł i ciało, dając nam chwilę na przemyślenie sytuacji.

 

Progresywne rozluźnianie mięśni polega na stopniowym napinaniu i rozluźnianiu różnych grup mięśniowych. Skupienie się na ciele może pomóc oderwać myśli od stresującej sytuacji i zmniejszyć napięcie.

 

Również mindfulness, który uczy nas bycia obecnymi tu i teraz, bez oceniania. Pomaga to w kontrolowaniu emocji i zmniejsza impulsywność.

 

Kolejną skuteczną techniką jest trening umiejętności komunikacyjnych. Często agresja wynika z frustracji, że nie potrafimy skutecznie wyrazić swoich uczuć czy potrzeb. Nauka asertywności i konstruktywnego wyrażania swoich emocji może znacząco pomóc w takich objawach.

 

Warto także zidentyfikować i unikać sytuacji wyzwalających agresję. Każdy z nas ma swoje indywidualne "zapłonki", które mogą wywołać agresywną reakcję. Rozpoznanie ich i unikanie może pomóc w zapobieganiu wybuchom gniewu.

 

Techniki zarządzania stresem, takie jak regularna aktywność fizyczna, zdrowa dieta i odpowiednia ilość snu, mogą również pomóc w redukcji agresji. Stres jest jednym z głównych czynników prowokujących agresywne zachowania.

 

Kiedy zwrócić się po pomoc do specjalisty? Psycholog wylicza

 

Barbara Wesołowska-Budka: Warto zwrócić się po pomoc do specjalisty w przypadku wybuchów agresji, gdy zaczynają one negatywnie wpływać na nasze życie lub życie naszych bliskich. Agresja, która prowadzi do szkód fizycznych, emocjonalnych lub społecznych, jest sygnałem, że zdecydowanie potrzebna jest interwencja.

 

Jeśli nasze wybuchy agresji stają się coraz częstsze lub intensywniejsze, to znak, że problem może się pogłębiać. Warto również poszukać pomocy, gdy zauważymy, że nasze wybuchy gniewu wpływają na relacje z rodziną, przyjaciółmi czy współpracownikami.

 

Często osoby z problemami agresji doświadczają także trudności w pracy lub szkole. Problemy z koncentracją, konfliktami z przełożonymi lub rówieśnikami to również sygnały, że warto poszukać wsparcia specjalisty.

 

Kiedy zauważamy, że wybuchy agresji prowadzą do działań, których później żałujemy.

 

Jeśli mamy trudności z identyfikacją przyczyn naszej agresji lub nie potrafimy zrozumieć, skąd się biorą nasze wybuchy.

 

Jak specjalista może pomóc z wybuchami agresji?

 

Barbara Wesołowska-Budka: Zapewniam, że Specjaliści, tacy jak psychologowie, psychoterapeuci i psychiatrzy, mają odpowiednie narzędzia i wiedzę, aby pomóc w radzeniu sobie z agresją. Mogą przeprowadzić dokładną ocenę i zaproponować odpowiednie metody wsparcia.

 

Ważnym elementem terapii może być praca nad rozpoznawaniem wczesnych sygnałów narastającej agresji. Świadomość tych sygnałów pozwala na wcześniejsze zastosowanie technik radzenia sobie, zanim dojdzie do eskalacji.

 

W przypadku, gdy agresja wynika z głębszych problemów emocjonalnych, takich jak traumy z przeszłości, psychoterapia może pomóc w przepracowaniu tych doświadczeń i znalezieniu zdrowych sposobów radzenia sobie z nimi.

 

Specjalista może pomóc w identyfikacji i zrozumieniu wyzwalaczy agresji. Często są to specyficzne sytuacje, osoby lub emocje, które prowokują agresywne reakcje.

 

W niektórych przypadkach konieczne może być także wsparcie farmakologiczne, szczególnie jeśli agresja jest związana z zaburzeniami psychicznymi, takimi jak depresja, zaburzenia lękowe czy zaburzenia osobowości.

 

Specjalista może pomóc w nauce efektywnego rozwiązywania problemów. Często agresja wynika z poczucia bezradności wobec trudnych sytuacji. Nauka strategii rozwiązywania problemów może zmniejszyć stres i agresywne reakcje.

 

Specjalista może również pomóc w znalezieniu zdrowych sposobów wyrażania złości. Złość sama w sobie nie jest zła, ale sposób, w jaki ją wyrażamy, może być destrukcyjny.

Barbara Wesołowska-Budka psychoterapeuta, psycholog, seksuolog artykuły 7 artykułów więcej informacji Umów wizytę więcej informacji

Psycholog, psychoterapeuta, seksuolog, superwizor.
Prowadzi instagram Psychoterapia i życie oraz sieć Poradni Zdrowia Psychicznego Psychoklinika.
Absolwentka pięcioletnich studiów magisterskich WSFiZ w Warszawie na kierunku psychologia, z dodatkową specjalizacją: psychoterapia i terapia seksualna, pod opieką prof. dr hab. Zbigniew Lew- Starowicz. Jest certyfikowanym psychoterapeutą w nurcie poznawczo – behawioralnym. Pracuje pod stałą superwizją kliniczną, dzięki której cały czas doskonali własne umiejętności psychoterapeutyczne, które w sposób istotny przekładają się na owocną pomoc pacjentom. Przynależy do: Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego.
Doświadczenie i praktykę zawodową zdobywała między innymi: w znanym Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie na oddziale F9 i F5, III Kliniki Psychiatrycznej, w Szpitalu Wolskim, pawilon 12- Oddział psychiatryczny dzienny, w Centrum Terapii Autyzmu SOTIS oraz innych prywatnych ośrodkach zajmujących się zdrowiem psychicznym. Posiada 12 certyfikatów psychologiczno – seksuologicznych Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego w Warszawie. Pracuje w Szpitalu im. Orłowskiego w Warszawie w Zakładzie Seksuologii Medycznej i Psychoterapii (NFZ). Ponadto cały czas doskonali swoje umiejętności poprzez czynne uczęszczanie w kongresach – konferencjach psychiatrycznych i seksuologicznych oraz regularnie uczestniczy w szkoleniach Terapii Schematu po to, aby doskonalić swoją wiedzę praktyka klinicznego i uzyskać certyfikat ISST umożliwiający dalsze szkolenie w kierunku uzyskania certyfikatu Terapeuty Schematu.
Zawodowo zajmuje się prawidłowym rozpoznaniem, diagnozowaniem i leczeniem różnorodnych zaburzeń psychicznych oraz seksualnych kobiet i mężczyzn. Pomocą i poradnictwem psychoterapeutycznym oraz seksuologicznym, uzupełnieniem i wzbogaceniem wiedzy z zakresu życia seksualnego, psychoedukacją oraz edukacją seksualną młodzieży i dorosłych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych i młodzieży zarówno długo jak i krótkoterminową, terapię małżeńską / par (praca nad konfliktami małżeńskimi, treningi komunikacji i inne). Zaprasza na spotkania o charakterze konsultacyjno – diagnostycznym oraz psychoterapeutycznym. Prowadzi psychoterapię grupową.

Szybka konsultacja:
Tabletka "dzień po" e-Recepta L4 Online
Najnowsze pytania pacjentów
Tracę już nadzieje na wyzdrowienie i nie wiem do kogo się udać.
Mam 20 lat i już 10 miesiąc czuje takie dziwne uczucie w prąciu jakby łaskotanie, drętwienie. Nie pozwala mi to normalnie żyć. Nie mogę zasnąć, budzę się wcześnie rano. Byłem już u wielu specjalistów i nic nie pomaga. Urolog wykrył kamienie nerkowe, pozbyłem się ich, a problem został....
Mam objawy depresji, fobii społecznej i nerwicy lękowej.
W związku z tym chciałabym wiedzieć, czy te przypadłości to zaburzenia psychiczne, czy choroby psychiczne? Ktoś mi powiedział, że schizofrenia czy CHAD to choroby psychiczne, a co z tym co ja mam?
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym leczenie.
Czy możliwe jest, że mogę całkowicie wyleczyć się z fobii społecznej, depresji i nerwicy lękowej?
Mam fobię społeczną od zawsze, która rozwijała się wraz z nieprzyjemnymi sytuacjami społecznymi, depresję mam od 2019 roku i ma ona charakter przewlekły, rozwija się ona z miesiąca na miesiąc samoistnie, a nerwicę lękową mam od dzieciństwa i obecnie nie zauważam, żeby się rozwijała. Czy...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Hanna Markiewicz
psycholog, psychotraumatolog
Umów wizytę
Witam Panią, Aby skutecznie i bezpiecznie wyleczyć zaburzenia depresyjno-lękowe i fobię społeczną należy dotrzeć do źródła problemu i na tej podstawie opracować właściwą metodę terapii. Podstawową i często wystarczającą formą leczenia depresji, zaburzeń lękowych i fobii społecznej jest odpowiednia psychoterapia. Tak. Zarówno zaburzenia depresyjno-lękowe jak i fobia społeczna są w pełni uleczalne na drodze odpowiednio dopasowanej terapii. Gdyby chciała Pani ze mną porozmawiać o problemie, to zapraszam do kontaktu. Istnieje możliwość konsultacji online Pozdrawiam serdecznie, Hanna Markiewicz
Czy powinienem już teraz udać się do specjalisty, czy poczekać?
Od około 3 dni podczas zasypiania Odczuwam delikatne szarpnięcia głównie ramion. 
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja neurologiczna.
Co może mi dolegać?
Potrzebuje porady psychologa, psychiatry. Wielokrotnie zdarzyła mi się sytuacja, której nie potrafię wyjaśnić. Kiedy ktoś w mojej obecności krzyczy - wywołuje to u mnie nieuzasadniona złość albo zaczynam płakać i bardzo ciężko mi się uspokoić. Zawsze jest to nieadekwatne do sytuacji, nie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Sylwia Dżaman
lekarz
Umów wizytę
Proszę umówić konsultację (w dogodnej dla siebie formie) psychiatryczną, ale też zgłosić się do psychologa.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z lekarzem psychiatrą i psychologiem- istnieje możliwość, że posiada Pani depresję endogenną- wtedy potrzebne są leki antydepresyjne oraz psychoterapia. Pozdrawiam serdecznie, Tomasz Matjas
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Jeśli doświadcza Pani aktualnie depresji, trudnych emocji to konsultacja psychiatryczna jest niezbędna. Objawy, które Pani opisuje są wskazaniem do konsultacji z psychoterapeutą, psychotraumatologiem i możliwe, że do rozpoczęcia pracy terapeutycznej.
Co robić w takiej sytuacji, kiedy czuję absolutną pustkę?
Ostatnie 6 miesięcy były dla mnie ciężkie, przez to jak się czuje. Od około 6 miesięcy odczuwam absolutną pustkę, obojętność, bardzo często także przygnębienie. Nie odczuwam strachu, stresu czy też szczęścia. Nic mi nie sprawia przyjemności, to co kochałam - już jest dla mnie nieważne. Wszystkie...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Andrzej Szczęsny
onkolog, lekarz chorób wewnętrznych
Umów wizytę
Napewno konsultacje które zawierają ocenę opisanych dolegliwości jest podstawą ,nie mniej konsultacja Lekarza POZ może tez mieć znaczenie.
Beata Lipska
psycholog, psychotraumatolog, terapeuta EMDR
Umów wizytę
Opisywane objawy sugeruję silne przewlekłe przeciążenie emocjonalne. Niezbędna jest konsultacja psychiatryczna w celu oceny stanu, rozważenia farmakologii, diagnozy i prawdopodobnie rozpoczęcie psychoterapii.
W jaki sposób mogę podratować moje zdrowie psychiczne?
Mam 25 lat. Ostatnie dni są dla mnie bardzo ciężkie. Nic złego się nie dzieje, a chodzę cały czas zdenerwowana. Nawet najmniejsze drobnostki potrafią mnie bardzo mocno zdenerwować i wtedy nie poznaje sama siebie. Jest mi źle samej ze sobą. Nie wiem, co mam zrobić. Mieszkam z partnerem. On czasem...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Agnieszka Molas-Biesiada
lekarz rodzinny, psychodietetyk
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychiatry / psychologa
Zbigniew Walter
internista, specjalista chorób wewnętrznych
Umów wizytę
wskazana konsultacja psychiatryczna
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację z psychiatrą oraz podjęcie psychoterapii. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy moje objawy mogą mieć związek z długotrwałym używaniem telefonu?
Odkąd skończyłam szkołę, nie mogłam znaleźć sobie żadnego zajęcia, większość czasu w ciągu dnia spędzam z telefonem. Ostatnio odczuwam zawroty głowy, ale nie takie zwykłe. Tzn nie kręci mi się w głowie, tylko czuje się, jakbym miała zaraz zemdleć lub upaść, ale nigdy się to nie dzieje. Czuje po...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana stacjonarna wizyta lekarska.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry i ewnentualną psychoterapię.
Czy moje lęki są uzasadnione?
Mam tak, że jak mam iść do psycholożki to się boję, stresuję i najchętniej bym nie szła, a podczas wizyty chcę, żeby jak najszybciej dobiegła końca. I mam tak też z psychiatrką. Jest tak przez moją fobię społeczną. Teraz obawiam się, że będzie tak też z psychoterapeutką, z którą zacznę się...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Lęki zazwyczaj są nieuzasadnione. Ale z pomocą - w przypadku ich dużego nasilenia - może przyjść farmakologia. Bardzo typowe jest też przewidywanie "a co jeśli nie zdołam...", to tzw lęki antycypacyjne. Warto to wiedzieć, czasem pozwala to zapanować nad swoimi myślami. Poza tym relacja terapeutyczna to nie kwestia jednego spotkania, zawsze i na każdym etapie może Pani zmienić terapeutę na takiego, z którym będzie się Pani lepiej rozmawiało :) Życzę powodzenia!
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam wizytę u lekarza psychiatry- zaleci on odpowiednią farmakologię, najprawdopodobniej używając lekkich benzodiazepin- oraz psychoterapię. Tak połączona kompozycja leczenia powinna przynieść najlepsze efekty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas Purdue Corona
Czy rzeczywiście to nie jest schizofreniczne, czy psychotyczne?
Mam wrażenie bycia obserwowaną i że ktoś zna moje myśli, ale niby nie jest to schizofreniczne ani psychotyczne. Wiem, że to nieprawda, że ktoś mnie obserwuje, ale nie potrafię przestać w to wierzyć/obawiać się tego. I nie chodzi o to, że czuję się obserwowana np. przez ludzi na poczekalni, tylko...
Marlena Kałużna
lekarz, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Wskazana ponowna konsultacja psychiatryczna, byc może trzeba zmienić specjalistę.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Pomóc może jedynie konsultacja z lek. psych. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy psychoterapia psychodynamiczna wyklucza się w założeniach z poznawczo-behawioralną?
Obejrzałam ostatnio wypowiedź pewnego psychoterapeuty, że jest sceptykiem jeśli chodzi o podejście eklektyczne (integratywne, integracyjne) do leczenia, bo psychoterapeuci w tym nurcie, jego zdaniem nie mają przekonania do żadnego z paradygmatów, a powinni mieć przekonanie tylko do...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Kluczowa w leczeniu jest skuteczność, a w terapii relacja. W tym kontekście pytanie do klienta/pacjenta: czy to istotna rożnica, gdy ktoś odkręci mu koło kluczem niebieskim, czy czerwonym? Aczkolwiek prawdą jest, że w pewnego typu zaburzeniach skuteczność jednej szkoły nad druga może być różna. Ostatnie badania mówią jednak, że skuteczność terapii w 5 głównych nurtach jest... porównywalna. Nie łączyłbym więc tego z "ideologią", ale dobrostanem pacjenta.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam odpowiednią psychoterapię oraz wizytę u lekarza psychiatry. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy istnieje sposób, w jaki można mnie pocieszyć? A może mam rację?
Raz mam dobre myśli, a co do psychoterapii, która mnie czeka w nadchodzącym roku, że to będzie wreszcie to, co mnie uratuje i to, czego naprawdę potrzebuję, a raz złe, że to ciężka praca, której ja nie podołam. Obecnie przeważają te złe... Mam zamiar obgadać mój brak wiary w...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Karolina Raczyńska
lekarz
Umów wizytę
Warto udać się dodatkowo do psychiatry, możliwe że wymaga Pan/Pani wsparcia farmakoterapią lub jej modyfikacji.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Warto wdrożyć farmakokoterapię, takie połączenie z leczeniem behawioralnym przynosi najlepsze efekty. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Iść do pracy (na co naciska psycholożka), czy poczekać na psychoterapię u psychoterapeutki (która rozpocznie się najprawdopodobniej w marcu) z takimi odważnymi krokami?
Ja czuję, że nie dałabym rady w pracy, przeraża mnie myśl o jej zaczęciu, nawet najłatwiejsza praca pod słońcem byłaby dla mnie ciężka. Psycholożka twierdzi, że zasiedziałam się w domu i pora wprowadzić do swojego życia zatrudnienie, by nadać jakiś sens swoim dniom. Ja chciałabym iść do pracy tak...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna celem wdrożenia odpowiedniego leczenia.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Jeżeli czuje się Pani na siłach to zalecana jest aktywność zarówno fizyczna jak i emocjonalna, depresja niestety ją wyniszcza. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
Czy mogę mieć rozdwojenie jaźni?
Zacząłem to bardziej u siebie zauważać od początku 2020 roku i zniknęło to na ponad 2 lata, ale 2 miesiące temu poczułem, że on zaczął wracać, a tydzień temu jego powrót się potwierdził, więc postanowiłem o tym napisać. Gdy jestem sobą, czuje pustkę i strach, ale gdy ON przejmuje nade mną...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja psychiatryczna.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Wszystkie wskazane objawy mogą mieć związek z chorobą lub zaburzeniem psychicznym, jednak aby lepiej zrozumieć wskazane przez Pana objawy, wskazana jest wizyta stacjonarna. Po dobraniu odpowiedniej farmakologii oraz diagnozy medycznej, zapraszam na terapię indywidualną. Tomasz Matjas
Czy mój obecny psychiatra dobrze robi?
Mam zamiar zmienić psychiatrę, bo obecna nie chce zmienić mi leków, mimo że nie do końca na mnie działają. Od kiedy je biorę, nie mam już zawrotów głowy, świądu, bezsenności, napięciowego bólu głowy czy suchości w ustach, problemy z oddychaniem, dyskomfort na skórze i...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Należy stosować się do zaleceń lekarskich, a jeśli nie ma do niego zaufania - należy zmienić specjalistę.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecałbym jednak w tej sytuacji stosować się do poleceń Lekarza Prowadzącego, osobiście uważam, że psychoterapia jest bardzo dobrym krokiem. Zdaje sobie Pan/i sprawę, że same leki nie rozwiążą problemu. Słusznie- odpowiednia kompozycja leczenia farmakologicznego oraz dobranie odpowiedniej psychoterapii daje najlepsze rozwiązania. Natomiast co do kwestii zaufania, jeżeli nie ma go Pan/i do obecnego Lekarza Psychiatry- proszę o jego zmianę, choć osobiście uważam, że taka zmiana jest raczej niepotrzebna. Pozdrawiam, Tomasz Matjas, Purdue Corona
Czy da się wzniecić pożądanie gdzieś, gdzie go nie było?
Z Partnerem weszliśmy w związek 3 lata temu i już wtedy dobrze się dogadywaliśmy i byliśmy przyjaciółmi, w związek weszliśmy pod wpływem chwili. Na początku związku już dominowała zazdrość i nie mieliśmy chwili, aby skupić się na tym czy to jest właśnie „to”. Mój partner...
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychologa oraz kontakt z lekarzem. Pozdrawiam, Tomasz Matjas
To uczucie przebodźcowania — jakiego zaburzenia może być objawem?
Miewam takie uczucie, że wszystko wokół jest zbyt wyraźne dla zmysłu wzroku, przez co trudno się skupić (to uczucie znika po jakimś czasie). Pojawia się ono wskutek wystawienia się na zbyt dużą ilość bodźców (np. po spacerze, po graniu w grę, po prysznicu), ale nie jest to...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Sebastian Łaźniak
lekarz
Umów wizytę
Należy skonsultować się z psychiatrą.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Jeżeli leki w Pana odczuciu działają za wolno lub za mocno to warto porozmawiać o tym z lekarzem prowadzącym.
Czy jest na to jakikolwiek sposób?
Razem z moim partnerem zmagamy się z problemem tj. brak bliskości. Mój partner 2 miesiące spędził w szpitalu psychiatrycznym. Cały czas przyjmuję leki. Na początku lipca kiedy wyszedł ze szpitala, zaczął się nasz problem. Jego libido jest naprawdę niskie. Praktycznie nic go nie podnieca....
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym.
Łukasz Blukacz
ginekolog - położnik
Umów wizytę
Niektóre leki mogą mieć silny wpływ na libido, a tym samym przekładać się na intymny aspekt Państwa związku. W pierwszej kolejności należy ten problem zgłosić lekarzowi prowadzącemu leczenie Pani partnera i rozważyć zastosowanie innych leków. Nie zawsze taka możliwość jest jednak dostępna.
Bartosz Rybienik
psycholog, psycholog dziecięcy
Umów wizytę
Może wcale nie chodzić o Panią, lecz o działanie leków powodujących taki skutek.
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecana wnikliwa terapia z partnerem w obecności psychologa lub terapeuty. Pozdrawiam
Czy zmiany pogody mają wpływ na mój lęk i samopoczucie?
Mam nerwice natręctw. Zauważyłem, że gdy zmieni się pogoda (np. deszcz, burza, zachmurzenie), to czuję się senny, głowa mnie boli albo mi się kręci w głowie, widzę plamki przed oczami, czuję się bardziej nerwowy i rozkojarzony. Gdy mówią, że ma być parno, to czuję się na dodatek, jakbym...
Paweł Skoczylas
lekarz, internista, lekarz rodzinny
Umów wizytę
Zalecana konsultacja z psychiatrą prowadzącym
Tomasz Matjas
psycholog kliniczny, psychoterapeuta dzieci i młodzieży, psychoterapeuta dorosłych, psychoterapeuta rodzinny, terapeuta uzależnień, Psycholog diagnosta dorosłych, Psycholog dzieci i młodzieży
Umów wizytę
Zalecam konsultację u psychiatry celem włączenia leczenia odpowiednimi lekami.
Pokaż więcej pytań więcej
CHCESZ ZADAĆ PYTANIE?
Musisz napisać jeszcze: 50 znaków.
Dziękujemy
Twoje pytanie zostało wysłane. Nasi specjaliści udzielają odpowiedzi zwykle do kilkunastu godzin od zadanego pytania. Wszystkie odpowiedzi zostaną wysłane na adres e‑mail, który podałeś w formularzu.
lub Umów się na konsultację

Serwis HaloDoctor ma charakter wyłącznie informacyjny i edukacyjny i w żadnym wypadku nie zastępuje konsultacji medycznej. W celu dokładnej diagnozy zalecany jest kontakt z lekarzem. Jeśli jesteś chory, potrzebujesz konsultacji lekarskiej, e‑Recepty lub zwolnienia lekarskiego umów wizytę teraz. Nasi lekarze są do Twojej dyspozycji 24 godziny na dobę!

Lekarz online czeka na Ciebie
Umów wizytę
e-Recepta Przeziębienie Znajdź lekarza L4 L4 Umów wizytę