REGULAMIN

SERWISU HaloDoctor

 

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Niniejszy Regulamin serwisu HaloDocor stosuje się do usług świadczonych przez firmę BioStat Sp. z.o.o, za pośrednictwem Serwisu HaloDoctor, dostępnego pod domeną www.halodoctor.pl
 2. Definicje:
  1. Dostawca Usług Zdrowotnych – podmiot wykonujący czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczący usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne (w szczególności przychodnia, lekarz lub pielęgniarka, fizjoterapeuta, rehabilitant i inni specjaliści), świadczący za pomocą Serwisu Usługi Zdrowotne.
  2. Formularz rejestracji – dostępny w Serwisie internetowym formularz, umożliwiający korzystanie z Usług.
  3. Regulamin serwisu HaloDoctor–niniejszy Regulamin serwisu HaloDoctor, udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu internetowego www.halodoctor.pl w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie, tak aby umożliwić swobodne zapoznawanie się z postanowieniami Regulaminu serwisu HaloDoctor przed ich akceptacją.
  4. Serwis – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod domeną www.halodoctor.pl.
  5. Usługa – usługa świadczona przez Usługodawcę polegająca na udostępnianiu za pomocą Serwisu Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.
  6. Usługa Zdrowotna –usługa świadczona przez Dostawcę Usług Zdrowotnych, polegająca na świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych. na rzecz Użytkownika, realizowana na odległość – bez bezpośredniego badania przedmiotowego Użytkownika, udzielana przy pomocy przekazu, który jest w całości nadawany, odbierany lub transmitowany za pomocą systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w formie wideokonsultacji tj. przekazu audiowizualnego pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych za pośrednictwem Serwisu, na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
  7. Usługodawca – spółka BioStatSp. z o.o., ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik, NIP: 6423125404, REGON: 241544443, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000351860, e-mail: biuro@medfile.pl,numer tel.: (+48) 32 42 21 707, numer Fax: (+48) 32 44 08 564. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych, a także nie jest podmiotem wykonującym czynności w zakresie świadczeń zdrowotnych, świadczącym usługi zdrowotne, medyczne lub paramedyczne.
  8. Użytkownik –osoba fizyczna korzystająca za pomocą Serwisu z Usług Zdrowotnych świadczonych przez Dostawcę Usług Zdrowotnych.

 

§2. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami oraz niniejszym Regulaminem.
 2. Każde działanie Użytkownika powinno odbywać się równocześnie z poszanowaniem dla dóbr osób trzecich - zwłaszcza innych Użytkowników korzystających z Serwisu.
 3. Obowiązkiem Użytkownika jest podanie w Formularzu rejestracyjnym prawdziwych, zgodnych ze stanem faktycznym danych oraz ich ochrona przed dostępem osób nieuprawnionych.
 4. Niedozwolone są jakiekolwiek próby wprowadzania do systemu informatycznego szkodliwych danych (oprogramowanie złośliwe w tym wirusy, pliki szpiegujące, „robaki” etc.).
 5. Dostęp do Serwisujest możliwy na urządzeniu komputerowym lub mobilnym spełniającym następujące warunki techniczne:
  1. Należy używać jednej z następujących przeglądarek lub nowszych:
   • Microsoft Edge,
   • Chrome - od wersji 21,
   • Mozilla Firefox - od wersji 28,
   • Opera - od wersji 12.1,
   • Safari - od wersji 6.1.
  2. Wymagane jest włączenie obsługi:
   • Ciasteczek - Cookies - do przechowywania sesji użytkowników,
   • JavaScript - wymagany jest do prawidłowego wyświetlania i funkcjonowania interfejsu aplikacji.
  3. System operacyjny, w którym uruchamiane są przeglądarki internetowe wypisane powyżej nie ma wpływu na działanie aplikacji, o ile spełniony jest punkt 1 oraz 2. Testowane systemy operacyjne to lub nowsze:
   • Windows XP, 7, 8 oraz 10,
   • Mac OS X,
   • Debian 7, 8 oraz 9,
   • Ubuntu 16 oraz 17,
   • Linux Mint.
  4. Minimalne wymagania sprzętowe wynoszą następująco:
   • Procesor Pentium 4 lub nowszy wspierający SSE2 (wszystkie współczesne procesory),
   • 512MB pamięci RAM dla systemów 32-bitowych oraz 2GB pamięci RAM dla systemów 64-bitowych,
   • minimum 200 MB wolnego miejsca na dysku do przechowywania danych tymczasowych i ciasteczek.
  5. Stałe połączenie do sieci Internet.

 

§3. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG

 1. Aby móc korzystać z Serwisu, konieczne jest wypełnienie Formularza rejestracyjnego. Przed wypełnieniem Formularza rejestracyjnego należy zapoznać się dokładnie z treścią Regulaminu oraz zaakceptować jego warunki. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje poprzez zarezerwowanie Usługi Zdrowotnej u Dostawcy Usług Zdrowotnych za pomocą Serwisu. Brak akceptacji warunków i zasad Regulaminu uniemożliwia zawarcie umowy oraz korzystanie z Serwisu.
 2. Zawierając umowę o świadczenie Usług Użytkownik potwierdza autentyczność podanych przez siebie danych.
 3. Świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika odbywa się na podstawie Regulaminu, Przepisów Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz innych właściwych.
 4. Korzystając z Usługi świadczonej przez Usługodawcę, Użytkownik wchodzi w stosunek umowny z Dostawcą Usług Zdrowotnych, u którego dokonuje rezerwacji albo zakupu Usługi Zdrowotnej. Usługodawca działa jedynie jako pośrednik pomiędzy Użytkownikiemi Dostawcą Usług Zdrowotnych, przekazując istotne informacje dotyczące Usługi Zdrowotnej do odpowiedniego Dostawcy Usług Zdrowotnych i wysyłając Użytkownikowi e-mail potwierdzający rezerwację w imieniu tego Dostawcy Usług Zdrowotnych. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych.

 

§4. OPŁATY

 1. Usługodawca nie pobiera od Użytkowników żadnych opłat. Wszelkie opłaty dokonywane są na rzecz Dostawcy Usług Zdrowotnych przez zewnętrznych dostawców usług płatniczych. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za płatności i rozliczenia pomiędzy Użytkownikiem a Dostawcą Usług Zdrowotnych.

 

§5. WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji zawartych przy poszczególnych Usługach Zdrowotnych. Każdy Dostawca Usług Zdrowotnych przez cały czas pozostaje odpowiedzialny za dokładność, kompleksowość i poprawność informacji (włącznie z cenami/opłatami, zasadami i warunkami oraz dostępnością) wyświetlanych w Serwisie. Serwis nie stanowi i nie powinien być traktowany jako rekomendacja czy wskazanie jakości, poziomu usług, oceny lub opcji Usług Zdrowotnych.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadną korespondencję Użytkownika z Dostawcą Usług Zdrowotnych na swoim Serwisie i za jego pośrednictwem.
 3. Usługodawca nie świadczy Usług Zdrowotnych, wobec czego nie ponosi odpowiedzialności za jakość Usług Zdrowotnych świadczonych za pomocą Serwisu przez Dostawców Usług Zdrowotnych. Za jakość Usług Zdrowotnych odpowiada Dostawca Usług Zdrowotnych.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług wynikające z przyczyn od niego niezależnych, w szczególności stanowiących siłę wyższą (pożary, powodzie, klęski żywiołowe lub meteorologiczne itp.).
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości zrealizowania Usługi Zdrowotnej za pośrednictwem Serwisu z przyczyn leżących po stronie Dostawcy Usług Zdrowotnych.

 

§6. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 1. Wypełniając Formularz rejestracji Użytkownik zostanie poproszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie jego danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. 2018 poz. 1000) dalej zwaną „Ustawą” oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o ochronie danych - dalej zwane „RODO”). Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Usługodawca, tj. BioStat Sp. z o.o. adres: 44-206 Rybnik, ul. Kowalczyka 17, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydz. Gospodarczy pod numerem KRS 0000351860, nr tel. (+48) 22 12 28 025, adres e-mail: biuro@biostat.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych, z którym można kontaktować się pocztą elektroniczną przy użyciu adresu e-mail: iodo@biostat.com.pl bądź tradycyjną pocztą na adres ul. Kowalczyka 17, 44-206 Rybnik.
 3. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są na podstawie i w celu realizacji umowy o świadczenie Usług, o którejmowa w niniejszym Regulaminie.
 4. Zakres zbieranych przez Administratora danych to: imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, data i rodzaj wizyty.
 5. Dane osobowe Użytkownika przekazywane będą do Dostawcy Usług Zdrowotnych. Przekazane dane osobowe mogą być widoczne nie tylko dla Dostawcy Usług Zdrowotnych, ale również dla osób pracujących u Dostawcy Usług Zdrowotnych. Administrator nie odpowiada za sposób, w jaki Dostawcy Usług Medycznych wykorzystują udostępnione im przez Administratora dane osobowe Użytkowników.
 6. Administrator będzie przechowywał dane osobowe Użytkownika przez okres świadczenia Usługi po jego zakończeniu do czasu wykonania wszelkich obowiązków związanych ze świadczeniem Usług. Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora dostępu do jego danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania (w określonych w przepisach przypadkach), a także prawo do przenoszenia danych, cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych przez Administratora (w razie cofnięcia zgody na przetwarzanie danych Administrator nie będzie mógł wykonywać obowiązków wynikających z umowy) oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, a w razie ich niepodania nie będzie możliwe świadczenie Usług. Administrator nie będzie dokonywał profilowania danych osobowych Użytkownika.
 7. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Użytkownika znajdują się w dokumencie Polityka prywatności Serwisu internetowego https://www.halodoctor.pl/polityka-prywatnosci-cookies.

 

§7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ograniczeń w korzystaniu ze strony Serwisu internetowego spowodowanych jego serwisem technicznym, pracami konserwacyjnymi lub pracami nad polepszeniem jego funkcjonalności. Jednocześnie Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, by wspomniane przerwy odbywały się w godzinach nocnych i trwały jak najkrócej.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmian w Regulaminie. Użytkownik będzie mógł zrezygnować z korzystania z Serwisu w przypadku, gdy nie zaakceptuje warunków nowego Regulaminu.
 3. O każdych zmianach Usługodawca będzie informować na stronie Serwisu z odpowiednim wyprzedzeniem. Zmiany będą wchodzić w życie nie wcześniej niż po 2 dniach od ich ogłoszenia.
 4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do stosowania pouczeń względem Użytkownika, który mimo stosowania uprzednich ostrzeżeń, swym działaniem łamie postanowienia niniejszego Regulaminu, utrudnia korzystanie z Serwisu innym podmiotom lub narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 5. Wszelkie spory między Usługodawcą, a Użytkownikiem będą rozstrzygane w sposób polubowny.
 6. W przypadku nierozwiązania sporów na drodze polubownej, między Usługodawcąa Użytkownikiem, sądem właściwym jest Sąd właściwy miejscowo i rzeczowo dla miejsca siedziby Usługodawcy.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie będą miały przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
 8. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 13.03.2020r.